Medical Examination
ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ยินดีต้อนรับสู่การบริการตรวจสุขภาพประจำปี

          พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพ เนื่องจากถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน โดยที่พนักงานที่มีศักยภาพนั้นรวมถึงพนักงานที่มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อร่างกายและจิตใจแข็งแรงแล้วในทุกๆวัน พนักงานก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความแจ่มใส เบิกบาน มีความมุมานะ มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะเริ่มต้นวันใหม่และทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มที่ตลอดทั้งวันให้สมกับ "Smart Soldiers Strong Army"


การให้บริการตรวจสุขภาพ

การบริการตรวจสุขภาพประจำปีแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม

 1. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี
 2. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

คำแนะนำ

   ผู้เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพทุกท่านกรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนมาเจาะเลือด (ดื่มน้ำเปล่าได้)

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรี

 • ไม่ควรตรวจปัสสาวะในช่วงมีประจำเดือน ก่อนและหลังหมดประจำเดือนใหม่ๆ เนื่องจากอาจมีเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะทำให้แปลผลการตรวจไม่ได้
 • หากสงสัยหรือกำลังตั้งครรภ์ ต้องแจ้งก่อนรับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจเอกซเรย์

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพ

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและความยาวรอบเอว
 2. กรอกแบบสำรวจสุขภาพประจำปีให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง (อายุน้อยกว่า 35 ปี สีเขียว , อายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สีชมพู)
 3. ยื่นเเบบสำรวจสุขภาพประจำปีที่กรอกเสร็จเรียบร้อยเเล้วให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 5. เจ้าหน้าที่ให้ภาชนะสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจโดยจะมีสติ๊กเกอร์บอกยศ ชื่อและนามสกุล
 6. เจ้าหน้าที่ทวนสอบ ยศ ชื่อและนามสกุล เพื่อระบุบ่งชี้ผู้รับบริการได้ถูกต้อง
 7. ผู้รับบริการวัดความดันโลหิต
 8. พบแพทย์
 9. เก็บสิ่งส่งตรวจและนำส่งเจ้าหน้าที่
 10. รอผลการตรวจสุขภาพประจำปีภายใน 14 วันทำการที่หน่วยของท่าน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางผู้จัดทำ NCDs Dashboard ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนเข้าใช้บริการ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ www.ncdhealth.net หรือแอพพลิเคชั่นอื่นใดที่จะจัดให้มีในอนาคต และรวมถึงการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของเราหรือการได้รับข้อมูลทางอื่นซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวจะรวมเรียกว่า “บริการของNCDs Dashboard”

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข
การให้บริการเว็บไซต์ หรือการเข้ารับบริการของสถานพยาบาล โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะ การติดตามและป้องกันโรคเรื้อรัง และในการอำนวยความสะดวกแกท่านในการดูข้อมูลพฤติกรรมและผลการตรวจสุขภาพย้อนหลัง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการให้บริการนั้นเป็นข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลผลตรวจสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือ ส่ง หรือ อัพโหลดเพื่อเข้าใช้บริการของทางสถานพยาบาล รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงจากระบบฐานข้อมูลของสถานพยาบาลต่าง ๆในกลุ่มโรงพยาบาล ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

 • ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจำ ยาที่รับประทานเป็นประจำ
 • ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • ข้อมูลผลตรวจสุขภาพ เช่น ผลตรวจทางโลหิตวิทยา ผลตรวจทางเคมีคลินิก ผลตรวจปัสสาวะ และ ผล X – Ray

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆข้างต้น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เราได้จำกัดการเข้าถึงของข้อมูลแบ่งตามระดับการใช้งาน โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 • Patient Level
 • Physician Level
 • RTA Commander Level
 • AFRIMS Level

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

 1. Patient Level: ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม ผลตรวจสุขภาพ วันเดือนปีในการนัดหมาย โดยท่านสามารถอัพเดตหรือแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลได้บางส่วน และเปลี่ยนรหัสผ่านได้เท่านั้น
 2. Physician Level: ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านและข้อมูลของผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยที่เข้าทำการตรวจสุขภาพหรือรักษากับท่านเท่านั้นโดยท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม ผลตรวจสุขภาพ วันเดือนปีในการนัดหมาย ท่านสามารถทำการมอนิเตอร์หรือยกเลิกการมอนิเตอร์ของผู้มารับบริการ หรือ ผู้ป่วยเพื่อติดตามการรักษาหรือป้องกันของโรคเรื้อรังเท่านั้น โดยท่านสามารถอัพเดตหรือแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลได้บางส่วนและเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้เท่านั้น
 3. RTA Commander Level: ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านและข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านเท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม ผลตรวจสุขภาพ วันเดือนปีที่ทำการนัดหมาย ท่านสามารถทำการมอนิเตอร์หรือยกเลิกการมอนิเตอร์ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านเท่านั้นเพื่อติดตามการรักษาหรือป้องกันของโรคเรื้อรังรวมทั้งสามารถอัพเดต ปรับปรุง แก้ไข้ข้อมูลเท่านั้น โดยท่านสามารถอัพเดตหรือแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้บางส่วน และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้เท่านั้น
 4. AFRIMS Level: ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านและข้อมูลของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่าน โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม ผลตรวจสุขภาพ วันเดือนปีที่ทำการนัดหมาย ท่านสามารถทำการมอนิเตอร์หรือยกเลิกการมอนิเตอร์ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านเท่านั้นเพื่อติดตามการรักษาหรือป้องกันของโรคเรื้อรังเท่านั้น ท่านสามารถเข้าถึงรายงานภาพรวมได้ รวมทั้งท่านสามารถอัพเดตหรือแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้บางส่วนและเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้เท่านั้น

ความปลอดภัยและความคุ้มครองของข้อมูล

ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลต้องตระหนักว่า ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย และให้ยึดหลักสิทธิผู้ป่วยว่าด้วยผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วยหรือตามกฎหมายเท่านั้น

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
กรุณากดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข